De
 
Vildeste Gazalle-vindende Flittigste Omsorgsfulde Dygtigste Vildeste
altannørder
Facade i baggård med nogle altaner færdigmonterede og andre under montage.
Altana artikel
Hvor lang tid tager et altanprojekt fra start til slut?

Etablering af altaner på ejendomme i og omkring København er en længere proces end de fleste går og regner med.

Fra den første idé og enighed i foreningen over projektering, myndighedsbehandling og til sidst færdig montage, kan der nemt gå 3-4 år. Desværre består en stor del af denne tid af ventetid, som hverken Altana eller i, som bygherre, har særligt meget indflydelse på, så det er en god idé at komme i gang så hurtigt som muligt, og at afvikle de procestrin man kan, hvis man ikke vil forsinke processen yderligere.

Fra den første idé om altanprojetk til kontakten til Altana

Det hele starter med at en eller flere beboere i ejendommen får en idé om at få etableret altaner. Herefter lufter man idéen for sine naboer, og et eventuelt altanprojekt kan blive taget op til en generalforsamling.

Vi ved af erfaring, at der er mange ting som man skal blive enige om. Hvem skal have altaner? Hvad medfører det af evt. egenbetaling eller stigninger i husleje eller boligafgifter? Hvad betyder altanpris i forhold til foreningens økonomi? Og hvad har det af betydning for sollys, indkig og andre ting? Og hvad med de, som måske ikke kan få altaner, eller som fravælger dem? Hvilke gener kan de få ved etableringen af altaner?

Når foreningen er blevet enige om at gå videre med et altanprojekt, har de måske nedsat et altan-udvalg, kontaktet en rådgivende arkitekt, eller hentet tilbud hos et altanfirma som Altana og muligvis afsat et budget. Alt dette kan dog være tidskrævende, og selv en effektiv forening, hvor de fleste er enige, kan nemt bruge månedsvis, på denne proces. Vi ser ofte at det tager 6-12 måneder.

Konkretisering af altanprojekt og udarbejdelse af tilbud

Med et klart mål for øje, er det næste skridt nu at få udarbejdet et tilbud hos et altanfirma som Altana.

Der er flere veje at gå. Mange vælger at tage kontakt direkte til entreprenøren, hvorefter man får stablet et samarbejde på benene. Andre foretrækker at hyre en bygherrerådgiver, som tager sig af både det administrative og det arkitektoniske. Læs mere om altanfirmaets rolle i processen her.

Går man direkte til Altana, kan vi forholdsvist hurtigt slå hovederne sammen, snakke om jeres ønsker, og få lavet et tilbud. Mange vælger at indhente tilbud hos flere konkurrerende altanfirmaer og sammenligne pris og kvalitet.

En bygherrerådgiver vil ofte gå lidt mere i dybden med projektet inden en entreprenør kontaktes. I nogle tilfælde vil han eller hun endda indhente byggetilladelsen på egen hånd, og der kan være situationer hvor altanprojektet bliver sendt i udbud, hvor forskellige altanfirmaer bliver inviteret til at give bud på et projekt der allerede er tegnet og ansøgt hos kommunen.

En inddragelse af en bygherrerådgiver tidligt i processen betyder som regel at der går længere tid inden entreprenøren bliver inddraget i processen, men tiden vil i et vist omfang være sparret senere i processen, hvor entreprenøren ellers ville tage sig af de samme ting.

Med et direkte samarbejde med et altanfirma, kan man få udarbejdet et overordnet projekt og et tilbud i løbet af få måneder – eller mindre. Med en bygherrerådgiver kan der sagtens gå 6-12 måneder, men meget af denne tid er så sparet senere i forløbet.

Underskrivning af kontrakt for altanprojekt

Når tilbuddet ligger klart, skal foreningen tage stilling til det. Dette foregår som regel gennem en afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. I mange tilfælde vil man efter en sådan afstemning skulle revidere tilbuddet i forhold til antal af altaner, placering og størrelser.

Herefter sendes tilbuddet til godkendelse hos foreningen.

Tidshorisonten i denne fase er afhængig af hvor hurtigt man kan komme til enighed i foreningen. Kan man relativt nemt få afstemt hvem der skal have altaner og hvilken betydning det har for foreningen (inklusive de som ikke skal have altaner), kan man komme videre til ansøgning af byggetilladelsen ret hurtigt.

Mange gange går der dog nogle måneder, hvor foreningen skal blive enige.

Projektering af altaner og udarbejdelse af konstruktionstegninger

Når kontrakten er på plads, går vi straks i gang med at tegne og projektere altanprojektet.

Selve ejendommens facade bliver laseropmålt og vi måler etagehøjder. Disse målinger skal danne grundlag for tegningsmaterialet, som bliver udarbejdet på Altanas projekteringsafdeling.

Det er tegningerne der skal danne grundlag for ansøgningen af byggetilladelse, men inden den sendes ind til kommunen, skal den først forbi bygherre og eventuelt bygherrerådgiver. Tegningerne skal så enten godkendes eller de skal revideres.

Selve denne proces kan tage 1-2 måneder afhængigt at projektets kompleksitet og de ændringer foreningen måtte ønske undervejs.

Når bygherre og rådgiver har godkendt tegningsmaterialet, sendes det til kommunen, som nu behandler ansøgningen.

Sagsbehandling af altanprojektet hos kommunen kan tage lang tid

Når projektet er sendt ind til kommunen, begynder en lang proces hos byggesagsbehandlerne, hvor projektet granskes i forhold til eventuelle lokalplaner, bygningsreglementet, samt vurderes rent arkitektonisk.

I løbet af denne proces vil kommunen  kunne kontakte Altana med en eller flere mangelskrivelser, hvor der bliver gjort opmærksom på nødvendige ændringer i projektet. Disse bliver håndteret hurtigt fra Altanas side, så vi er sikre på at der ikke er unødvendig ventetid.

Efter at eventuelle mangler er blevet løst, vil kommunen ofte sende altan-projektet i nabohøring hvor områdets naboer får lov til at tage stilling og blive hørt angående altanprojektet og en eventuel indvirkning det kan have på dem og deres boliger. Når først sagen er sendt i nabohøring er vi som regel tæt på at opnå byggetilladelse.

Sagsbehandlingstiden hos kommunen kan være lang. Vi kan ikke altid vide på forhånd hvor lang tid der går før vi har et endegyldigt svar på en ansøgning om byggetilladelse, men ofte ligger en sag hos kommunen i omkring 6 måneder.

Parallelt med at et altan-projekt behandles hos kommunen, vil Altanas planlæggere begynde at sætte sig ind i projektet, og overveje eventuelle udfordringer og problemstillinger, som kan opstå senere i processen. Det er dog begrænset hvor meget man kan lave sideløbende med kommunens sagsbehandlingstid, da projektet i princippet kan ændre sig.

Byggetilladelsen betyder grønt lys til ingeniør og planlægning af altaner og materialer

Når byggetilladelsen er i hus begynder to sideløbende processer hos Altana.

Ingeniørberegninger for altaner kan tage tid

Med en byggetilladelse i hus, vil vores konstruktionstegner nu arbejde videre på tegningsmaterialet og klargøre det til ingeniørens statiske beregninger.

Tegningerne sendes nu ind til en ingeniør, der skal beregne selve statikken i projektet. Vores konstruktionstegner og ingeniøren vil løbende være i dialog for at opnå de bedste løsninger og monteringsprincipper, der både lever op til æstetik, udførelse og jeres økonomi.

Med ingeniørens beregninger retur, tegner Altanas konstruktionstegner nu konstruktionsprojektet færdigt med tekniske detaljer, hvorefter det igen sendes retur til ingeniøren for godkendelse.

Herefter er konstruktionsmaterialet klar til at danne grundlag for bestillinger hos vores smed og betonleverandør. Det endelige konstruktions materiale sendes også til kommunen, som supplementerne materiale.

Konstruktionsfasen tager normalt 1-2 måneder, men kan i visse tilfælde tage længere tid afhængig af travlhed hos ingeniører.

Planlægning af produktionsfasen inden altanmontage

Sideløbende med at konstruktionerne tegnes og beregnes hos ingeniøren, går Altanas planlægningsafdeling i gang med at planlægge produktionen og udførelsen af projektet.

Når vi har byggetilladelsen i hænde, vil projektet blive tildelt et montørteam og lagt i vores produktions tidsplan. Når projektet ligger i tidsplanen, har vi i princippet et opstartstidspunkt at sigte efter, men vi ved af erfaring at mange ting kan have indflydelse på det endelige opstarts tidspunkt, så opstarten er endnu ikke at betragte som fastlåst.

Herudover vil arbejdet med at koordinere de forskellige leverandører begynde. Der vil blive gået i detaljer med kontraktens ordlyd, og vi vil ofte gå i dialog med bygherre og rådgiver for at få de sidste detaljer helt på plads. Dette kan være ting som præcise farvekoder på døre, tilvalg af glastyper, tilbehør til døre og andre ting. (Læs mere om altandøre her).

Vores planlæggere vil desuden måle op i alle lejligheder, hvor der skal etableres ny altandør, samt besigtige ejendommen med et særligt fokus på eventuelle udfordringer der skal tages hånd om inden opstart.

Nu vil døre, altanbunde, værn og andre materialer blive ordret, så vi har dem alle klar til opstart af projektet. Alle ordrebekræftelser og tegninger fra producenter vil blive tjekket grundigt igennem af Altanas planlæggere, hvorefter de også bliver sendt forbi rådgiver og bygherre for en sidste godkendelse.

Fra modtaget byggetilladelse til opstart af byggeplads kan der gå omkring 3-5 måneder afhængig af leveringstider hos underleverandører, samt mulige åbninger i tidsplanen.

Tid til opstart af byggeplads og altanprojekt

Cirka 5 uger inden den planlagte opstart af byggeriet, vil planlæggerne overdrage jeres altanprojekt til en byggeleder og et montørteam, som skal stå for den sidste fase, nemlig byggeriet.

Kort herefter vil byggelederen indkalde bygherre og rådgiver til et opstartsmøde på selve ejendommen, hvor montørerne der skal stå for byggeriet også vil være med.

Her vil der blive drøftet hvordan selve processen skal foregå, hvilke udfordringer der er i de enkelte lejligheder og i projektet som helhed, hvad de enkelte beboere selv skal stå for og hvad de kan forvente af byggeprocessen.

Hvor lang tid tager monteringen af min altan?

Når byggeriet går i gang, vil vores team starte med at etablere byggeplads med affaldscontainer, skurvogn, materiale plads og platform. Er der ikke adgang gennem port, vil de fleste materialer og maskiner blive hejst ind over hustagene med kran. Etableringen af selve byggepladsen tager 1-3 dage.

Herefter påbegynder teamet selve montagen. Der vil ikke blive stillet stillads op, som man kender det ved mange andre renoveringsprojekter, men vi vil i stedet bruge en flytbar platform, som vi flytter fra sted til sted. Vi monterer altaner oppefra og ned, og monterer som regel en eller flere lodrette “ranker” ad gangen.

Når vi kommer til din lejlighed, vil vi starte med at nedrive murværket under dit vindue. Derefter tager vi vinduet ud og monterer en altandør. Dette klares som regel på under én arbejdsdag, og i mange tilfælde vil vi ikke få brug for at få adgang til din lejlighed igen.

Når døren er monteret, vil vi montere selve altanen. Dette foregår som udgangspunkt udefra, med mindre der er specielle tekniske årsager til at vi har behov for at lave ændringer under gulvbrædderne.

Normalt tager det Altanas montører omkring 3-5 dage at montere en altan inklusiv montage af døren og evt. indvendigt arbejde.

Når teamet er helt færdig med at montere altanerne vil byggeleder, team, bygherre og rådgiver gennemgå projektet endnu engang med henblik på at udbedre eventuelle fejl og mangler.

Herefter er altanprojektet færdigt!

Har du spørgsmål til tidshorisonten i et altanprojekt?

Så tøv ikke med at kontakte os hos Altana!

Kontakt os